Hvordan skille de seriøse fra de useriøse healerne, er det mulig?

Ca 40 % av befolkningen bruker alternativ behandling hvert år, og det er selvfølgelig viktig for klienten å kunne oppleve en trygghet for kompetansen til alternative behandlere og healere. Men hva skal til for å skille de seriøse fra de useriøse?

Status i bransjen

Det er delte meninger blant de alternative utøverorganisasjonene om registerordningen for alternative utøvere i Brønnøysundregisteret bør inneholde offentlig fastsatte fagkrav/utdanningskrav som vilkår for å skille de seriøse fra de useriøse. I dag er det godkjente utøverforeninger som Det Norske Healerforbundet som stiller fagkravene til healere jamfør Registerforskriftens bestemmelser. Myndighetene mener det kan være en risiko for at dersom man innfører behandlingsformspesifikke fagkrav/utdanningskrav og/eller krav om skolemedisinsk basiskompetanse, så vil det virke mer splittende enn samlende for utøvermiljøene og for oppslutningen om registerordningen. Så langt har derfor myndighetene avvist forslaget fra SABORG og Naturterapeutene om å innføre skolemedisinsk basiskompetanse for alle alternative behandlere. Likevel ønsker særlig kroppsterapeutene å kjempe denne saken videre med interesse for å innføre skolemedisinsk basiskompetanse som fagkrav for alle alternative terapeuter uansett hva slags alternativ terapeut man er.

Hva med healerne?

Skolemedisinsk basiskompetanse er et meningsløst krav for å skille seriøse healere fra de useriøse mener Det Norske Healerforbundet (DNH) som markerte sin holdning til dette allerede i 2011 da de meldte seg ut av Saborg sammen med 6 andre alternative utøverforeninger.

De skolemedisinske fagene tar utgangspunkt i å forklare sykdommer (patogenese), de sykelige prosessene i kroppen og medisin. En kvakksalver er en person som driver legevirksomhet uten faglig utdanning eller autorisasjon (Wikipedia). DNH`s holdning er å definere seg bort fra dagens spesialiserte medisin, og la skolemedisinen få være eksperter på dette området.

Dersom healere skal være en 3. aktør i helsevesenet, må healerne føle seg kvalifisert. Det viktigste for en healer er å holde healingkraften og gjøre helhetlige vurderinger. En god healer kan se hva folk strever med, Det viktige da er kommunikasjon og beherske det bevissthetstrinn som er nødvendig for å kunne slippes løs på klienter.

Med dagens lovverk er det mulig at healing kan inngå som en 3. aktør til det spesialiserte behandlingsperspektivet i helsevesenet. Healing er en komplementær helsefremmende behandling (salutogenese). Sosiologen Antonovsky (2000) har gjennom sin teori om det som produserer helse bidratt til å rette fokus mot en utvidet helseforståelse i motsetning til å forstå sykdom som dagens helsevesen allerede er eksperter på, sitat: «Det helsefremmende danner et rom for kunnskap, tema som forholdet mellom kropp og sinn, forebygging og meningsfull sammenheng. Healing handler om å bli hel og det kreves et åpent filosofisk sinn for å utforske virkeligheten, åndelig erkjennelse og helbredelse slik som favnes innen det helsefremmende perspektivet.

Klienten er opptatt av forståelse og god kommunikasjon

Klager i offentlige helsevesenet dreier seg i hovedsak om dårlig kommunikasjon har Pasientombudet oppsummert i årsrapport 2016. Etikk og kommunikasjon inngår ofte som et tema i klagesaker også mot healere. Derfor er det nærliggende å mene at etikk og kommunikasjon er et viktig fagkrav for å skille de seriøse healerne fra de useriøse.
Akkurat som det finnes dårlige leger kan det også finnes elendige healere. Innen alle profesjoner i samfunnet finnes det behandlere som forsøker å utnytte sårbare og godtroende medmennesker.  Derfor er etikk og kommunikasjon viktig for alle behandlere uansett tradisjonell eller komplementær behandling.

Den feministiske etikk er et viktig tillegg til fornufts og pliktmessig etikk, og bidrar til en helhetlig moralsk vurdering og avgjørelse innen klientbehandling som harmoniserer godt med healing (Fridman 2000), sitat: «Den feministiske etikken legger vekt på omsorg og empati, varhet overfor andres reaksjoner og situasjon, vekt på relasjoner til andre. Etiske spørsmål oppstår ofte i asymmetriske relasjoner hvor de handlende er avhengige av hverandre, og maktforholdet er skjevt. I omsorgsetikken spør man heller: Hva trenger den andre for å kunne vokse og utvikle seg, og hvordan kan vi bistå med dette på en måte som gjør at relasjonen opprettholdes og utvikler seg på en god måte?» (Fridman 2000)

Enkeltmenneskets rett til selvbestemmelse, og autonomi er en vesentlig holdning i healing. Autonomi handler om, sitat: « Å ta styring i eget liv, med det som innebærer å trå frem med seg selv og egne meninger.» DNH har etiske retningslinjer som ivaretar klientens autonomi som alle medlemmer er forpliktet til å følge.  Klienten har rett til å bestemme over seg selv og sin kropp.

Det skjer noe i relasjonen mellom healer og klient og mellom mennesker og forbindelsen til alt liv. Etikken har derfor vært en del av filosofien og har en sentral plass i relasjoner mellom mennesker.  Som mennesker påvirkes vi alle av hverandre. Man er ikke enten frie eller tilknyttet andre, man er begge deler samtidig. Platon mente blant annet i sin filosofi og etikk at, sitat: «den etiske dyktigheten består av visdomsevnen til å betrakte livet som en helhet.»  I nyere etikk er ofte idealet at fornuften skal kontrollere følelsene, fordi følelser vil forkludre den moralske avgjørelsen (Fridman 2000). I slik fornuftsmessig etikk blir spørsmålet ofte, sitat: «Hvem har rett på hva, eller hva er mest nyttig?» Lov om alternativ behandling av sykdom Lov 2003-06-27 nr 64 som regulerer utøvelse av alternativ behandling og skal bidra til forsvarlig drift og sikkerhet for klientene er et bidrag innen denne etikken. DNH`s etiske regelverk på 13 punkter, er utledet av lovens plikter og pålegg (DNH etiske reglement).

VEKS-fag ivaretar filosofisk og etisk kompetanse

VEKS-fag som er vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn, er et opplæringskrav som alle medlemmer som vil registrere seg som alternativ behandler i Brønnøysund forplikter seg til å gjennomføre. Kravet for omfanget av VEKS opplæring er i dag på 50 timer pluss innlevering av en skriftlig refleksjonsoppgave. Dersom myndighetene insisterer på at healere skal pålegges en utdannelse, så mener DNH at det er innen disse fagene man eventuelt bør utvide forventningene.

Mange av forbundets healere bruker mediumskap, reading og sin intuisjon (opplyst med glimt av kunnskap), egen indre erkjennelse, og fornemmelser i kommunikasjon med klienten. Mange healere mottar informasjon gjennom klientens energisystem om årsaker og sykdommer til klientens helseplager. Det er ikke nødvendigvis etisk kommunikasjon å formidle alle de informasjoner og beskjeder man mottar som healer. Informasjoner må formidles med omtanke for klienten. Informasjon om sykdommer kan bidra til frykt hos klienten dersom dette formidles direkte. Dessuten er healere forpliktet til å følge Lov om alternativ behandling, og informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling.

Noen kan kalle healingkommunikasjon for «blomsterspråket». Man kan bli berørt så dypt at det setter seg i magen. Ordene gir mening og man kan forandres.  Healingkommunikasjon bidrar også til å bygge broer, felles forståelse og åpner opp for kjærlighet. Martin Luther Kings taler, er et godt eksempel på healingkommunikasjon. Han ledet den ikkevoldelige kampen for den svarte befolkningens likestilling i det amerikanske samfunnet. Han var kjent for å tale vakkert, virkningsfullt og med moralsk tyngde til sitt publikum. Martin Luther King lyktes fordi han hadde grundig kunnskap om emnet, om tilhørerne og om situasjonen talen skulle framføres i. Når Martin Luther King framkaller sinne, medfølelse eller dårlig samvittighet med talen sin, var ikke målet at folk skal bli sinte, medfølende eller tynget av dårlig samvittighet, men å inspirere dem til å handle.» Healingkommunikasjon skaper ikke sinne, ydmykelser og frykt, men bidrar til å  åpne opp for liv, helse og inspirerer til gode handlinger,

Healing og valg av healer

Healing er en mellommenneskelig prosess derfor er kjemien mellom healer og klient også av betydning. Energier kan hindre fri flyt av energi derfor er det så viktig at en healer arbeider med seg selv og transformerer sine egne energier til lett energi, og dermed omprogrammere kroppen og sjelen tilbake til sin opprinnelige og friske tilstand.

Healingkommunikasjon er en talekunst, en evne til å berøre andre. Det innebærer evne til å åpne opp for høyere bevissthet, og forløse underbevisste tema og mønstre som blokkerer en persons utvikling. Å snakke mindre er ofte et godt råd og en klok måte å skape mer fredelige relasjoner generelt. Men så mye mer går i samspill mellom mennesker på et ubevisst plan. Mennesket èr ikke en kropp. Kroppen er kùn et middel til kommunikasjon (A course in Miracles). Nærmere 80 % av det du kommuniserer er kroppens språk. Det er over 2500 år siden opphavet til retorikken og talekunsten oppsto gjennom de store filosofene Aristoteles og Platon. Filosofene Aristoteles, Platon snakket om at det var tre sammenhengende dimensjoner i retorikkens talekunst: Logos, etos og patos, som omhandler langt mer enn argumentasjon i kommunikasjonen:

Logos –  logiske argumenter som treffer hodet, og gir begeistring og underholdning

Etos  – etiske argumenter som treffer magen, og gir stille ettertanke og kjærlighet

Patos  – følelsesmessige argumenter som treffer hjertet ved tilstedeværelse, berøring og læring.

En god healer har en intensjon om å holde alle utvekslinger med andre mennesker ordnet og balansert ved å stadig utvide de mest konstruktive aspektene av oss selv. Gir man de mest konstruktive av en selv, så er det dette man får tilbake. En healer er en som velger å samarbeide med klienten om å fremme helse og gunstige mål, og dermed, bidra til å styrke livskraft i den andre. På et utvidet nivå vil en healer kunne bidra til å skape en sivilisasjon som virkelig er bygd på livskraft.

Det forekommer selvfølgelig at kjemi og personlighet til behandler og klient ikke går sammen. Da er risikoen også størst for kommunikasjonsutfordringer. Derfor er det lurt å være selektiv og undersøke litt og følge magefølelsen før man velger en healer.

Hva er healing?

Er healing evner alle har, er det metoder man kan lære, eller er healing en nådegave som er forbeholdt noen få personer som har evne til å være en kanal for en gudommelig kilde med helsefremmende energi?

Healing er en tradisjonell og helhetlig orientert mellommenneskelig prosess, hvor en ved håndspåleggelse, energibalansering, bønn, eller lignende spirituelt orienterte metoder søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet så vel fysisk, psykisk som åndelig.
Healing er en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes (
Det Norske Healerforbundet)

Healing er basert på naturlovene og en forståelse av at alt liv eksisterer i en rytmisk balansert utveksling av energi. Dette enkle har virket i flere tusener av år. Gode healere har klart seg uten inngående kunnskap om kroppens fysiologi. Opplever klienten empati og trygghet i relasjonen til healeren og får ta del i den energimessige boost healeren overfører og kanaliserer kan alt være mulig, og klienten kan oppnå den tillit som er nødvendig for å bevege seg videre og gi slipp på uhelse. Filosofen Platon har lært oss at det er mulig å oppnå kontakt med en utvidet virkelighet der klientens blåkopi av perfekte former eksisterer. Når healeren oppnår og kanaliserer det perfekte, ja så kan man være åpen for at det også er mulig for pasienten å gjenopprette sin egen forbindelse med en utvidet virkelighet og transformere sitt liv og sykdom til helse.

Healing er å anerkjenne menneskets tilknytning til kilden for helbredende livskraft, for mennesket har også evne til å helbrede seg selv.  Et enkelt eksempel er at et sår vil gro fordi kroppens egen energi mobiliserer og reparerer. Healing kan ikke innplasseres hverken i medisin, fysikk, religion eller filosofien alene. Det finnes forskere over hele verden som arbeider med å utvikle en ny teori og et nytt verdensbilde som kan føre til en revolusjon innen helse og fysikk, for å sitere Arthur C. Clarke: «When will the real space age begin?»

Å trenge igjennom låste stivnede kulturer med ny bevissthet, kan bringe med seg healing under forutsetning av en etisk kommunikasjon. Dypest sett er alt forbundet i en usynlig vev (MCTaggart 2012) Healing bidrar til frigjøring av blokkert energi, utløser dypere forståelser og man kan slippe gammel frykt. Det er behov for å skape nye sosiale former og mønster basert på andre verdier enn de som tjener samfunnet i dag. La oss åpne opp for andre tenkemåter om hvordan skille de seriøse alternative utøverne fra de useriøse enn å begrense innenfor de tradisjonelle rammer av grunnmedisinsk kompetanse. Det er etisk bevissthet som kan bidra til å skille de seriøse fra de useriøse.