Landsmøtet er forbundets øverste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes årlig innen 1. mai. Innkalling skal skje til forbundets medlemmer med minst 4 ukers varsel. Innkalling legges ut på medlemssidene til DNH. Innkallingen skal inneholde dagsorden, årsmelding fra Landsstyret, samt tid og sted for møtet.

Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt Landsstyret senest 3 uker før Landsmøtet. Forslag som skal behandles på Landsmøtet skal sendes medlemmene fra Landsstyret senest 2 uker før møtet. Medlemmer som ikke kan møte på Landsmøtet kan gi fullmakt til et annet medlem, dog kan intet medlem ha mer enn en fullmakt.

Saker som skal behandles av Landsmøtet:
Valg av ordstyrer, godkjenning av innkalling og valg av referenter, valg av to medlemmer til å underskrive protokoll, årsmelding, fremlegging og godkjenning av revidert årsregnskap • behandle innkomne forslag • valg av leder, 4 medlemmer og 2 vara til styret, valg av 2 medlemmer og 2 vara til fagetisk råd, oppnevnelse av valgkomitè, oppnevnelse av revisor og fastsettelse av styrets honorar.

Den som åpner møtet, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. Fortegnelsen skal angi hvem hver av dem representerer. Avgjørelser i vanlige saker skjer ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer. Stemmegivning kan skje ved skriftlig forhåndsstemme etter prosedyre bestemt av Landsstyret. Skriftlig avstemning ved valg på Landsmøtet skal skje dersom ett eller flere medlemmer ønsker dette.

Vedtektsendring kan bare vedtas av et ordinært innkalt Landsmøte og må ha 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtektene trer i kraft straks etter vedtak på Landsmøtet.