Healing betyr helbredelse, å gjøre hel. Men hva er healing? Hva vil det si å bli helbredet og hvordan og hvorfor virker det? Er healing evner alle har, er det metoder man kan lære, eller er healing en nådegave som er forbeholdt noen få personer som har evne til å være en kanal for en gudommelig kilde med helsefremmende energi?

Forfatter: Ingunn Brattlid, Styreleder Det Norske Healerforbundet

I rollen som leder for Det Norske Healerforbundet (DNH) er jeg så heldig å få snakke med mange mennesker om healing. Når helsevesenet ikke kan hjelpe ringer mange fordi de ønsker å få hjelp til å finne en healer. Noen ringer også fordi de har oppdaget at de har fått «varme hender» eller at personer i deres nærhet sier at de har en positiv innvirkning på dem. De lurer på hvor de kan lære mer om hvordan de kan bruke sine evner. Det har vært studenter og skoleelever som søker informasjon, fordi de har fått en skoleoppgave om å skrive om healing, og nysgjerrige mennesker som tar kontakt fordi de vil prøve healing for første gang. Tvil, håp, inderlig tro eller klar visshet om at healing virker: Min erfaring er at forventning om -, og mening om hva healing er har ulike forklaringer ute i befolkningen. Healing er multidimensjonal og kreativ uforutsigbar. Derfor er det viktig å få frem saklig informasjon om hva healing er.

Healing er både metoder, energibehandling og meditasjon/intuisjon

Det finnes flere definisjoner av hva healing er. Aarbakkeutvalget, en norsk utredning av alternativ medisin i 1998 (NOU 1998: 21 Kapittel 6) beskriver healing blant annet som metoder, sitat: «Healing omfatter metoder hvor utøveren har en intensjon om å hjelpe med konsentrasjon, berøring, eller bevegelse i energifeltet.

Reiki healing defineres som en metode formidlet av den japanske healeren Mikao Usui (1865), sitat: «Reiki betyr «universell livsenergi som er en harmoniserende energi som aktiveres i hendene.» Den originale Reiki-håndboken er illustrert med ulike håndposisjoner og håndstillinger for et stort utvalg av forskjellige helseplager.

Universell hvit tids healing formidlet av Channie West (1996) tar utgangspunkt i menneskets energiutstråling i auraen, sitat: «Sykdom kan leses i auraen som mangel på vibrasjoner, frekvenser, toner og farger. «Hvit tids healing går tilbake i tid til før skaden oppsto… hvit tid defineres som nåtid, fortid og fremtid i en enhet… «Hvit tid skapes av seks separate energier som danner en syvende.» Så kan «kraften» ta bort smerten i nåtid og framtid.» «Man fyller opp spesielle tomrom i kroppen med hvit tids kvalitet» – med dette kan en øvet person dematerialisere seg.. finne lindring ved smerter og en styrking av kroppens selvhelbredende prosesser.

ThetaHealing skjer med utgangspunkt i meditasjonstreningsteknikker basert på åndelig filosofi om hvordan man kan forbedre utvikling av sinn, kropp og ånd (www.thetahealing.com), sitat: «Thetahealing tar utgangspunkt i at menneskets hjerne har fem hovedfrekvens hjernebølger: Beta, Alpha, Theta, Delta og Gamma. Disse hjernebølgene er i konstant bevegelse, hjernen produserer konsistente bølger i alle frekvenser. Thetafrekvensen er en tilstand i sinnet som ansees for å et utgangspunkt for å skape og forandre virkeligheten. Gjennom meditasjonsteknikkene lærer man å bruke sin naturlige intuisjon til å endre sine hjernebølger til Theta nivå. Gjennom å være på Theta hjernebølgen kan healeren observere at en fysisk eller en følelsesmessig healing gjøres.»
Aarbakkeutvalget la vekt på at healing forklares ut ifra healerens –  og dennes kulturelle virkelighetsforståelse, sitat «De ulike forklaringsmodeller har det til felles at de har basis i en spirituell virkelighetsforståelse og/eller en forståelse av mennesket som et bioenergetisk vesen. Fra alle kulturer kjenner man forestillingen om en vitalkraft som er tilstedeværende i alt liv og som har innvirkning på alle livsprosesser. I Kina kalles denne kraften chi, i Japan reiki, i India prana og i vestlig tradisjon vital livskraft, energeia eller ånd.

Kunnskapsutvikling om healing

Det har skjedd en kunnskapsutvikling om healing siden den norske utredningen for 20 år siden. Jack Angelo (2007) beskriver healing som en legevitenskap, sitat: «Healing er legevitenskap basert på subtile energier med et sjelelig eller et åndelig grunnlag. Metodeologien har oppstått fra premisset om at all energi har en åndelig opprinnelse at all energi er ånd. Ved å arbeide med det subtile energisystemet med strømningene av disse energiene er healing den eneste komplementære terapiformen som har utviklet en vitenskap omkring det eteriske.»

Dr. Eric Pearl er en som har bidratt med kunnskap om healing (www.thereconnection.com). For Pearl startet det med at pasienter i hans kiropraktor praksis begynte å rapportere helbredelser da han bare holdt hendene i nærheten av dem, uten at han fysisk berørte dem. Gjennom Dr. Pearls forskning, hans egen erfaring og oppdagelsesreise definerte han «Reconnective Healing.», sitat: « Reconnective Healing er der vi begynner prosessen med å oppleve vår egen evne til å få tilgang til feltet for den uendelige forsyningen av energi, lys og informasjon, for å tillate en regenerering tilbake til en optimal balanse på alle nivåer; Mentalt, fysisk, følelsesmessig og åndelig.» I motsetning til annen type av healing som mer legger vekt på metoder, mener Pearl at Reconnective Healing kan praktiseres uten komplisert teknikk eller utførlig ritual.

Du kan lære teknikker for selvhealing.

Helbredelse er pr definisjon i Nors ordbok, sitat «Å bli frisk fra en sykdom eller å gjøre noen frisk («helbred» betyr «helse» eller «sunnhet»)». Ordet helbredelse brukes særlig i forbindelse med åndelighet, bønn og håndspåleggelse som ved healing.

Bruce H Lipton PhD er en anerkjent forsker innen stamcellebiologi som er internasjonalt kjent for å bygge bro mellom vitenskap og ånd. Lipton har beskrevet at man oppnår healing i kroppen ved å slutte å lytte til underbevisstheten og begynne å leve i nåtiden. Hans fordypede forståelse av cellebiologi avdekket mekanismene av hvordan sinnet kontrollerer kroppsfunksjonene, og indikerte eksistensen av en udødelig ånd. Lipton skriver på sin hjemmeside om healing av kroppen som han mener man kan oppnå selv gjennom 3 minutters meditasjon 3 ganger daglig, sitat: «Ditt sinn styrer din biologi … du kan bidra til å bryte den ubevisste lyttingen man ofte har til tankeprogrammer fra egen underbevissthet. Etter hvert som oppfatningen din endres, endrer du meldingen til nervesystemets kommunikasjon med din kropps celler.» Lipton snakker også om placebo-effekten og at det er dette selvhealing handler om, sitat: «.. sinnet ditt tror pillen vil fungere og det gjør den.»

Daniel Benor en amerikansk psykiater (2001) er kjent for å ha vurdert mye forsking på healing. Han hevder at healing er blant de best dokumenterte alternative behandlingsformene. Han viser til at healing har dokumentert effekt både på smerter, blodtrykk, depresjon, angst men også på sårheling. En hovedutfordring ved å få belyst hva healing er, er ikke mangel på forskning og dokumentasjon for at healing virker, men mangel på å bli enig om forklaringsmodeller og forskningsmetoder mener Benor. En av Aarbakkeutvalgets konklusjoner i sin utredning for 20 år siden var det samme, så på dette området ser det ut til at tiden har stått stille i Norge har Aarbakke uttalt selv. 

Healingevner er kjærlighet til andre

Jack Angelo skriver om healingens opprinnelse, sitat: «Healingens historie starter med menneskets iboende intensjon om å gi omsorg.» DNH anser kjærlighet og empati for andre som sentrale personlige egenskaper hos mennesker med helbrederevner. I den mellommenneskelige prosessen er DNH opptatt av å anerkjenne klienten som en autoritet i forhold til hennes/hans helseopplevelse. Healeren fungerer først og fremst som en kanal for energi ved å sette seg selv og sitt ego til side. På denne måten bidrar healeren til å skape et miljø, og formidler dermed en god intensjon om å hjelpe som igjen bidrar til at klienten slapper av og healingen kan skje i klienten.

Healing er en god intensjon

Adam skriver i sin bok om energihealing (2003) om betydningen av en god intensjon og at en slik intensjon er utgangspunktet for å kunne forløse healingenergien. Adam oppdaget nettopp sin spesielle healingevne da han med god intensjon la sine hender på morens hode da hun hadde store smerter uten å vite at han kunne hjelpe eller ville hjelpe sin mor, sitat: « Å se at en jeg var glad i hadde det vondt var den inspirasjonen jeg trengte for å reagere uten å tenke på om jeg kunne eller ikke kunne hjelpe om det overhodet var mulig.» Videre skriver Adam hva som skjedde da han la hendene på hodet hennes, sitat: «Hun slappet av og jeg følte at smerten forlot kroppen hennes og gikk inn i meg….jeg hadde absorbert hennes smerte og tatt den inn over meg som min.»

DNH legger stor vekt på etikk og kommunikasjon som sentralt i den mellommenneskelige prosessen mellom healer og klient. En healer har et ansvar for forsvarlighet, omtanke og respekt for dem som søker hjelp. Dersom klienter søker svar på hva healing er så har DNH har vedtektsfestet etiske retningslinjer med den hensikt å regulere healerens virksomhet.

DNH har bidratt til å skape bedre forståelse av hva healing er 

Healere har jamfør Lov om alternativ behandling (2004) ikke lov til å gi løfte om lindring eller helbredelse, og må informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling. I 1996 før denne loven tredde i kraft tok DNH kontakt med Sosial- og helsedepartementet om fortolkning av Kvakksalverloven (Wikipedia, sitat: «Den tidligste lovregulering av kvakksalveri var rettet mot omreisende leger. Etter at legeutdanning i den vestlige verden ble standardisert og legene ble autorisert ble begrepet etter hvert brukt som en nedlatende betegnelse på folkelige helbredere.)» DNH spurte departementet om det var hele pasienten eller kun den isolerte sykdommen som var underlagt det medisinske monopolet. DNH viste til at healing i sin natur er en helsefremmende prosess orientert mot å styrke hele personen, ikke mot isolerte medisinske tilstander. Departementet svar, sitat: «I den konkrete vurderingen av om behandlingen omfattes av forbudet, vektlegges hvor nær sammenhengen mellom behandlingen og kreftsykdommen er, herunder hva som er formålet med behandlingen» (Sosial- og helsedepartementet, brev til Det Norske Healerforbundet datert 05.11.96). Etter dette ble DNH omhyggelige med å presisere at healing ikke var orientert mot behandling av spesifikk sykdom, men at healing er en helhetlig mellommenneskelig prosess.

 

Healing og håndspåleggelse

Helbredelse ved håndspåleggelse har vært praktisert i kulturer siden førhistorisk tid, og har også vært en del av tidligere vestlig medisinsk praksis som en tid også ble forbudt. (Jonannessen, B, 2008), sitat: «Fra middelalderen av ble håndspåleggelse forbudt praktisert av lekfolk, og håndspåleggere og lekfolk utenfor kirken ble forfulgt som kjettere og hekser. En del stater i USA har fremdeles lovfestet prestemonopol på «helbredelse», og England opphevet sin hekselovgivning så sent som på 1950-tallet.

I følge Aarbakkeutvalget (NoU 1998) kom healing i bruk i Norge tidlig på 1980-tallet, parallelt med den voksende interessen som skjedde for alternativmedisinske behandlingsformer, sitat. «I følge utøverne kan dette involvere kontakt med en ekstern guddommelig helbredende livsenergi eller spesielle evner/krefter som utøveren selv er i besittelse av.»  Her beskrives healing som særskilte helbrederevner, ikke på teoretisk kunnskap. Mange mener at evnen er et menneskelig potensiale som de fleste kan utvikle i forskjellig grad.

Healing – det store bildet

Gjennom min rolle som leder for DNH og tidligere lederroller har jeg alltid vært drevet av et indre glødende idealistisk engasjement for healing på et samfunns og gruppenivå. Fortsatt eksisterer tabuer som venter på forløsning gjennom medfølelse og kunnskap. Healing på samfunnsnivå er for meg kommunikasjon, nettopp med det formål å forløse hjertets visdom om tabubelagte sammenhenger. Min måte å skape healing på har vært å kommunisere åpent det jeg ser. Først da er det mulig å bygge broer og skape dialog på tvers av gamle kulturelle skillelinjer.  Å trenge igjennom låste stivnede kulturer med ny bevissthet, ser jeg kan medføre en dominoeffekt av healing som når mange. Dypest sett er alt forbundet i en usynlig vev (MCTaggart 2012) Erfaring fra healing har lært meg at frigjøring av blokkert energi utløser dypere forståelser og gammel frykt. Dette kan danne grunnlag for å skape nye sosiale former og mønster basert på andre verdier enn de som tjener samfunnet i dag.

Vi kan alle bidra til å heve bevissthet/gi healing gjennom å kommunisere vår sannhet og visdom, er min holdning. Åpen kommunikasjon kan påvirke nære relasjoner og vår familie, og skape bevegelser som gjør at fordommer brister på arbeidsplasser og i samfunnet. Ved å «bruke våre vinger» og uttrykke vår kjærlighet til naturen, dyrene, menneskene uten at det går på bekostning av liv, men i forståelse for harmonisk sammenheng, bidrar vi alle til healing i samfunnet.

Det Norske Healerforbundet`s definisjon på healing

«Healing er en tradisjonell og helhetlig orientert mellommenneskelig prosess, hvor en ved håndspåleggelse, energibalansering, bønn, eller lignende spirituelt orienterte metoder søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet så vel fysisk, psykisk som åndelig. Healing er en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes.»

Kilder:

 • Adam (2008) «Energihealing» Cappelen Damm AS
 • Angelo, Jack (2007) «Healing, om den helbredende kraften i dine hender» NW Damm &Sønn
 • Angelo, Jack (2010) «Fjernhealing» NW Damm &Sønn
 • Benor, D. (2001) Spiritual healing: scientific validation of a healing revolution. Healing research: Volume I. Southfield: Vision Publications.
 • Det Norske Healerforbundet (2013): Vedtekter revidert
 • Jonannessen, B. (2008). Komplementær og alternativ behandling. En grunnbok for sykepleiere. Gyldendal Akademisk, Oslo. (Kapittel 8: Healing)
 • Lipton, Bruce mf (2014): DVD The living Matrix, den nye vitenskapen om helbredelse
 • McTaggart, Lynne (2012): Den usynlige veven. Flux forlag 1. utgave.1 opplag
 • Pearl Eric: http://www.thereconnection.com/eric-pearl/
 • thetahealing.com
 • West, Channie (1996) En engels dagbok isbn 91-630-9791-5 kontakt adr. angitt: «CHANNIES BOK», BOX 43, S-186 03 BROTTSBY
 • Regjeringen Aarbakkeutvalget NoU (1998, kap 6)