Healerforbundet

Forskning

Brønnøysund – register for alternative behandlere

Det er bare utøvere som er medlem i en godkjent utøverorganisasjon som kan registreres i registeret.

Det er Det Norske Healerforbundet som sender inn skjema for sine medlemmer for de som ønsker registrering i registeret. Forutsetning for å kunne registrere seg er:

  •  At medlemmet er godkjent healer av forbundet ( GH)
  • At medlemmet ønsker å stå oppført i registeret
  • Betalt medlemskontigent

Mer informasjon om Brønnøysund register for alternative behandlere finner du her:

Forbrukerombudet, markedsføring av healing

Forbrukerombudet har ansvar for håndhevingsregler for markedsføring av alternativ behandling. Forbrukerombudet har en veiledningsplikt overfor Det Norske healerforbundet med dets medlemmer. Det Norske Healerforbundet legger til rette for at forbrukerombudet kan oppfylle sin veiledningsplikt gjennom å invitere til dialog for eksempel på fagsamlinger og fagkonferanser.

Mer informasjon om markedsføring finner du her. https://forbrukerombudet.no/varslar-tilsyn-marknadsforing-alternativ-behandling

Helse og omsorgsdepartementet – utredning av alternativ behandling

Helse og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for all lovgivning og en samlet politikk på feltet alternativ behandling.  Det er 20 år siden et samlet storting vedtok utredning av alternativ behandling ved Aarbakkeutvalget  NoU 1998 – 21. Utredningen som ble offentlig publisert finner du her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/0ab7b0112e184d4c8d2f678f53c1e7d5/no/pdfa/nou199819980021000dddpdfa.pdf

 

Det er momsfritak for healing

Registrering i utøverregisteret for alternative behandlere, (jf. forskrift 11. desember 2003 nr. 1500 om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling) er en forutsetning for at alternative behandlingstjenester kan omsettes uten merverdiavgift. Formålet er å sikre større likebehandling av utøverne ved at unntaket fra momskravet baseres på et objektivt kriterium.

Mer informasjon finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/avgrensing-av-merverdiavgiftsunntaket-fo/id540090/ 

Oppramsingen av hvilke tjenester som er unntatt for moms skapte flere avgrensingsspørsmål som har gjort regelverket vanskelig å praktisere. Bl.a. har det vært vanskelig å avgrense en bestemt behandlingsform i seg selv og å avgrense den i forhold til andre tilstøtende eller lignende behandlingsformer. Det anses derfor som hensiktsmessig å knytte momsunntaket for alternative behandlingstjenester til Brønnøysunds registerordning.

 

 

Rammeverk for alternativ behandling i Norge

Loven om alternativ behandling  erstattet kvaksalverloven fra 1936, og regulerer alternativ behandlervirksomhet som foregår utenfor helsetjenesten.

Ot.prp. nr.27 (2002-2003) hadde som siktemål å etablere et modernisert rammeverk for alternativ behandling i Norge. Dette skal ivareta hensynet til pasientenes valgfrihet og sikkerhet, og legge til rette for en tilnærming mellom helsetjenesten og alternativ behandling basert på ryddighet og redelighet. Link til rundskrivet finner du her:

Otprop https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-27-2002-2003-/id171475/?q=Rundskriv om alternativ behandling av sykdom

Lov om alternativ behandling finner du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-27-64

Lov om alternativ behandling

Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten.

Lov om alternativ behandling finner du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-27-64